PATVIRTINTA
Lietuvos kooperatyvų konfederacijos
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 4
2016 m. rugsėjo 6 d.

LIETUVOS KOOPERATYVŲ KONFEDERACIJA VEIKLOS PLANAS 2016-2017 m.

 Vilnius, 2016

 

I. LIETUVOS KOOPERATYVŲ KONFEDERACIJOS BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos kooperatyvų konfederacija (toliau - Konfederacija), teisinė forma - asociacija, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo - savanoriškumo principu jungiantis kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) ir kredito unijoms atstovaujančius juridinius asmenis.

1.2. Konfederacija neatsako pagal narių prievoles, o nariai neatsako pagal Konfederacijos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

1.3. Konfederacija veikia laikydamasi ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), Kredito unijų, Asociacijų bei kitais įstatymais ir teisės aktais, o savo veiklą grindžia šiais įstatais.

1.4. Konfederacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Konfederacijos veikla yra neterminuota.

 

 II. KONFEDERACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

II.1. Konfederacijos tikslai – plėtoti kooperatyvų (kooperatinių bendrovių) ir kredito unijų veiklą Lietuvoje, siekti glaudaus bendradarbiavimo tarp Konfederacijos narių, deleguotais klausimais atstovauti nariams santykiuose su valstybės institucijomis, visuomeninėmis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis.

II.2.  Siekdama pasiekti tikslus, Konfederacija įgyvendina šiuos uždavinius:

II.2.1. sprendžia klausimus, susijusius su kooperacijos plėtra šalyje bei siekia jų pozityvaus sprendimo;

II.2.2. vadovaujantis geranoriškumo ir tarpusavio supratimo principais atstovauja ir gina savo narių teises ir bendrus teisėtus interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;

II.2.3. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybinėms institucijoms dėl kooperacijos įstatymo, verslo vystymo politikos ir su tuo susietų teisės aktų priėmimu ar tobulinimu;

 

III. KONFEDERACIJOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 METAMS

 

Priemonės tikslui pasiekti Darbų eiga Atsakingi asmenys Įgyvendinimo terminas Pastabos
1. Strateginių tikslų nustatymas. 1) Strateginio planavimo sesija.
2) Nustatyti konkrečius Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tikslus ir jų įgyvendinimo uždavinius.
3) Parengti ilgalaikę Konfederacijos programą (išorinei komunikacijai).
4) Parengti išorinės komunikacijos planą
Taryba ir (ar) atskiri jos nariai, turintys ar gavę įgaliojimą. 2016 m. spalis – lapkritis • Strateginės planavimo sesijos organizavimas (diskusinis klausimas).
2. Konfederacijos įstatų tobulinimas 1) Konfederacijos įstatų tobulinimas, pasiūlymų surinkimas.
2) Apibendrinimas ir atnaujintų įstatų projekto parengimas.
Tarybos Pirmininkas 2016 m. rugsėjis – 2016 m. spalis  
3. Narių atstovavimas valstybės institucijose. 1) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-2020 metų veiklos prioritetų, skirtų kooperacijai plėtoti, peržiūrėjimas įtraukiant visas kooperacijos formas. Taryba ir (arba) atskiri jos nariai, turintys ar gavę įgaliojimą. 2017 m. (Vyriausybės nustatytais terminais). • Konfederacijos nariai turėtų informuoti Konfederaciją apie visus inicijuojamus įstatymus ir jų
        įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimo projektus.
• Prireikus Konfederacijos nariai kreipiasi pagalbos į Konfederaciją dėl įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimo projektų įforminimo
  2) Klausimų, susijusių su kooperacijos plėtra, aptarimas, pasiūlymų ir sprendimų rengimas.
3) Išsiaiškinti aktualijas, būdingas atskiroms kooperacijos formoms, ir, prireikus, teikti pagalbą palaikant ir (ar) įforminant teisės aktų ir jų įgyvendinamųjų aktų projektus teisinės aplinkos gerinimo klausimais.
4) Parengti pastabas ir pasiūlymus dėl parengto kooperatinių bendrovių
  2016 m. rugsėjis – 2017 m. birželis  
  (kooperatyvų) įstatymo projekto tobulinimo.
5) Kitų įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų projektų, skatinančių kooperaciją, palaikymas ir pastabų bei pasiūlymų teikimas.
6) Atstovavimas pagal lobistinės veiklos įstatymo nuostatas Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje ir kitose valstybės bei savivaldybių institucijose.
Tarybos Pirmininkas ir (ar) Konfederacijos nariai pagal įgaliojimą.    
  7) Atsakymų į Vyriausybės ir kitų institucijų raštus rengimas. Suinteresuoti Konfederacijos nariai ir (ar) Konfederacijos Tarybos Pirmininkas. 2016 m. rugsėjis – 2017 m. birželis  
4. Ekonominio bendradarbiavimo tarp kooperatyvų narių skatinimas. 1) Skirtingos formos kooperatyvų rodiklių atnaujinimas.
2) Išsiaiškinti, kokių ekonominių/finansinių poreikių turi atskiros kooperacijos formos.
Tarybos nariai pagal įgaliojimus. Tarybos nariai pagal įgaliojimus. Periodiškai
  3) Atskirų kooperacijos formų kitų poreikių ir paklausos analizė. Tarybos nariai pagal įgaliojimus. 2016 m. rugsėjis – 2016 m. lapkritis Konfederacijos Tarybos susirinkimo įgalioti Tarybos nariai bei jų atstovai atliks atskirų kooperacijos formų poreikių ir paklausos analizę
  4) Informacijos apie skirtingos formos kooperatyvų finansinius surinkimas iš kooperatyvų apie jų kuriamus produktus, gaminamas prekes ir teikiamas paslaugas (PPP). Tarybos nariai pagal įgaliojimus. 2016 m. rugsėjis – 2016 m. gruodis Tarybos nariai pagal įgaliojimus.
5. Partnerystės tarp kooperatyvų formų skatinimas. 1) Viešinimo akcijos (pavyzdžiui, interneto svetainėse) skirtingose kooperatyvų formose. Suinteresuoti Tarybos nariai, atsakingi už savo srities kooperatyvus. 2016 m. rugsėjis – 2017 m. birželis Viešinimo akcijos tvarkos nustatymas Tarybos surinkimo metu.
  2) Konfederacijos vadovo bendradarbiavimo su steigėjais (Asociacija Lietuvos kredito unijos, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija Tarybos Pirmininkas 2016 m. rugsėjis – 2017 m. birželis Sistemingas informacijos teikimas Konfederacijai apie kooperatyvų veiklos rezultatus ir kylančius iššūkius įgyvendinant strateginius tikslus ir planus
  „Kooperacijos kelias“, Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga) tobulinimas.      
  3) Atstovavimas pagal lobistinės veiklos įstatymo nuostatas su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija ir jos atstovais, taip pat bendradarbiavimas su Žemės ūkio rūmais, kooperatyvais ir jų nariais Tarybos Pirmininkas ir (ar) Konfederacijos nariai pagal įgaliojimą. 2016 m. rugsėjis – 2017 m. birželis  
6. Interneto svetainės sukūrimas ir puslapio administravimas. 1) Interneto puslapio dizaino sukūrimas.
2) Interneto svetainės medžio sukūrimas.
Tarybos Pirmininkas (įgaliota atstovė Kristina Gecevičiūtė). 2016 m. rugsėjis – 2016 m. lapkritis Pateikti 2 komerciniai pasiūlymai:
1. UAB „Dizaino arkliukas“,
2. „Svetainių centras“. Sprendimą siūlytina priimti Tarybai.
  3) Interneto svetainės informacijos atrinkimas ir patalpinimas.
4) Interneto svetainės puslapio administravimas, naujos informacijos talpinimas (naudojantis turinio valdymo sistema).
Tarybos Pirmininkas (įgaliota atstovė Kristina Gecevičiūtė). 2016 m. spalis – 2017 m. birželis  
7. Komunikacija socialiniame tinkle „Facebook“. 1) Informacijos socialiniame tinkle „Facebook“ atnaujinimas.
2) Komunikacijos palaikymas socialinėje erdvėje, bendravimas su kitų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), turinčių paskyras socialiniame tinkle „Facebook“, nariais.
Tarybos Pirmininkas (įgaliota atstovė Kristina Gecevičiūtė) 2016 m. rugsėjis – 2017 m. birželis Pasiūlymas Tarybai dėl aktyvesnio konfederacijos informacijos viešinimo socialiniame tinkle „Facebook“.
8. Konfederacijos veiklos viešinimas žiniasklaidoje. 1) Komunikacijos sklaida interneto spaudoje, socialiniame tinkle. Tarybos Pirmininkas (įgaliota atstovė Kristina Gecevičiūtė). 2016 m. rugsėjis – 2017 m. birželis  
  2) Konfederacijos viešinimas pasitelkiant regioninę ir nacionalinę spaudą (pagal sutartinius įsipareigojimus). Tarybos Pirmininkas (įgaliota atstovė Kristina Gecevičiūtė). 2016 m. spalis – 2017 m. birželis Šiuo metu deramasi dėl užsakomųjų straipsnių bendradarbiaujant su laikraščiais „Valstiečių laikraštis“ ir „Ūkininko patarėjas“.
  3) Pranešimų spaudai rengimas.
4) Žiniasklaidos stebėsena pagal Konfederacijos atrinktus raktinius žodžius.
5) Spaudos konferencijų organizavimas.
Tarybos Pirmininkas (įgaliota atstovė Kristina Gecevičiūtė). 2016 m. spalis – 2017 m. birželis  
9. Vidinės komunikacijos tarp konfederacijos užtikrinimas ir stiprinimas. 1) Naujienlaiškio dizaino parengimas (naudojantis naujienlaiškių valdymo sistema MailerLite.lt).
2) Sistemingas naujienlaiškio konfederacijos nariams siuntimas.
3) Nuolatinis informacijos keitimasis ir dalijimasis tarp konfederacijos narių.
Tarybos Pirmininkas (įgaliota atstovė Kristina Gecevičiūtė). 2016 m. spalis – 2017 m. birželis  
  4) Grįžtamojo ryšio užtikrinimas tarp konfederacijos darbuotojų.      
10. Renginių organizavimas 1) Seminarų, mokymų organizavimas konfederacijos nariams. bendradarbiaujant su Konfederacijos steigėjais. Tarybos nariai pagal įgaliojimus. 2016 m. spalis – 2017 m. birželis  
  2) Konferencijos LRS organizavimas Tarybos nariai pagal įgaliojimus. 2017 m. kovas – balandis  
11. Konfederacijos Tarybos posėdžių organizavimas. 1) Sistemingas Konfederacijos Tarybos posėdžių organizavimas aptariant įgyvendinamus projektus, įstatymų pakeitimus ir kitus klausimus, susijusias su Konfederacijos veikla. Tarybos Pirmininkas. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį  

 Lietuvos kooperatyvų konfederacijos Tarybos pirmininkas Ramūnas Stonkus