Lietuvos kooperatyvų konfederacijos

ĮSTATAI

PIRMASIS SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Lietuvos kooperatyvų konfederacija (toliau - Konfederacija), teisinė forma - asociacija, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo - savanoriškumo principu jungiantis kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) ir kredito unijoms atstovaujančius juridinius asmenis.
 • Konfederacija neatsako pagal narių prievoles, o nariai neatsako pagal Konfederacijos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
 • Konfederacija veikia laikydamasi ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), Kredito unijų, Asociacijų bei kitais įstatymais ir teisės aktais, o savo veiklą grindžia šiais įstatais.
 • Konfederacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Konfederacijos veikla yra neterminuota.

ANTRASIS SKIRSNIS. KONFEDERACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

Konfederacijos tikslas yra plėtoti kooperatyvų (kooperatinių bendrovių) ir kredito unijų veiklą Lietuvoje, siekti glaudaus bendradarbiavimo tarp Konfederacijos narių, deleguotais klausimais atstovauti nariams santykiuose su valstybės institucijomis, visuomeninėmis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis.

Įgyvendindama šiuos tikslus, Konfederacija:

 • sprendžia klausimus, susijusius su kooperacijos plėtra šalyje, bei siekia jų pozityvaus sprendimo;
 • vadovaujantis geranoriškumo ir tarpusavio supratimo principais atstovauja ir gina savo narių teises ir bendrus teisėtus interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybinėms institucijoms dėl kooperacijos įstatymo, verslo vystymo politikos ir su tuo susietų teisės aktų priėmimu ar tobulinimu;
 • informuoja Konfederacijos narius apie ruošiamų direktyvų, įstatymų, poįstatyminių ir kitų teisės aktų ir jų pakeitimų projektus kooperacijos ir kitais verslo politikos klausimais;
 • siekia prekybos kooperatinių bendrovių (vartotojų kooperatyvų), žemės ūkio kooperatinių bendrovių (žemės ūkio kooperatyvų), kredito unijų ir kitų kooperatyvų glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo;
 • formuoja ir įgyvendina priemones, kurios skatintų ekonominį bendradarbiavimą tarp narių;
 • formuoja palankią visuomenės nuomonę apie Konfederacijos ir jos narių veiklą, puoselėja kooperacijos principus ir vertybes;
 • palaiko ryšius su spauda, radiju, televizija, kitomis informacijos skleidimo priemonėmis Konfederacijos veiklai ir tikslams įgyvendinti;
 • rengia seminarus, konferencijas, mokymus, ruošia informacinius biuletenius, reklaminius prospektus, katalogus, kitus leidinius Konfederacijos ir jos narių veiklos klausimais;
 • atstovauja Tarptautinėse kooperacijos organizacijose ir palaiko glaudžius ryšius su jų nariais, skleidžia kitų šalių patirtį kooperatyvų, kredito unijų veiklos klausimais;
 • teikia nariams informaciją apie organizuojamas parodas, muges, verslo misijas ir kontaktų muges, konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius Lietuvoje ir užsienyje. Informuoja apie Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansuojamus projektus.

TREČIASIS SKIRSNIS. KONFEDERACIJOS NARIAI, TEISĖS IR PAREIGOS

 • Konfederacijos nariais, gali būti kooperatinėms bendrovėms ir kredito unijoms atstovaujantys juridiniai asmenys.
 • Priėmimas į Konfederaciją, išstojimas ir pašalinimas įforminami tarybos sprendimu. Nariams išstojusiems arba pašalintiems iš Konfederacijos, stojamieji, tiksliniai įnašai ir nario mokesčiai negrąžinami.
 • Narystės pradžia laikoma tarybos sprendimo apie priėmimą į Konfederaciją diena.
 • Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką atskiru dokumentu nustato suvažiavimas.
 • Konfederacijos narys už Konfederacijos įstatuose nustatytų pareigų nevykdymą, veiklą neatitinkančią Konfederacijos tikslams, gali būti pašalintas iš Konfederacijos.
 • Konfederacijoje turi būti visų, jai priklausančių narių sąrašas.
 • Narystė Konfederacijoje nevaržo nario gamybinio, ūkinio savarankiškumo, ar kitų teisių.


Konfederacijos narys turi tokias teises:

 • dalyvauti ir balsuoti Konfederacijos suvažiavime, šių įstatų nustatyta tvarka deleguoti atstovus į Konfederacijos suvažiavimą.
 • naudotis Konfederacijos teikiamomis paslaugomis;
 • susipažinti su Konfederacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie jos veiklą;
 • bet kada išstoti iš Konfederacijos;
 • būti kitų konfederacijų, asociacijų nariu;
 • ginčyti Konfederacijos organų sprendimus;
 • kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

Konfederacijos narys turi tokias pareigas:

 • laikytis Konfederacijos įstatų;
 • laiku mokėti nario mokestį ir kitus suvažiavimo nustatytus mokesčius;
 • dalyvauti  Konfederacijos veikloje ir renginiuose;
 • remti Konfederacijos veiklą, siekiant įgyvendinti šiais įstatais numatytus tikslus;
 • teikti Konfederacijai pasiūlymus dėl bendradarbiavimo, ir bendrų problemų sprendimo.

KETVIRTASIS SKIRSNIS. KONFEDERACIJOS ORGANAI

 • Konfederacijos organai yra: suvažiavimas, kolegialus valdymo organas - taryba ir vienasmenis valdymo organas - direktorius.
 • Suvažiavimas yra aukščiausias Konfederacijos organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.
 • Kiekvienas Konfederacijos narys turi teisę deleguoti į suvažiavimą atstovus. Konfederacijos nariai į suvažiavimą deleguoja vienodą skaičių atstovų, kurių atstovavimo kvotą nustato taryba.


Suvažiavimo kompetencijai priklauso:

 • priimti, keisti ir papildyti įstatus;
 • nustatyti pagrindinius Konfederacijos tikslus;
 • rinkti 4 metams Konfederacijos Tarybos narius ir juos atšaukti;
 • rinkti 4 metams revizorių ir nustatyti jo darbo apmokėjimo tvarką;
 • tvirtinti Konfederacijos veiklos programą;
 • atskiru dokumentu nustatyti Konfederacijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką, taip pat kitų įnašų dydį, mokėjimo ir naudojimo tvarką;
 • tvirtinti Konfederacijos ir revizoriaus veiklos ataskaitas, metinę finansinę atskaitomybę;
 • priimti sprendimus dėl Konfederacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

 • spręsti ir kitus suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus.
 • Konfederacijos suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Eilinis suvažiavimas turi įvykti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis suvažiavimas šaukiamas pareikalavus ne mažiau 1/5 Konfederacijos  narių, Tarybos  sprendimu, arba revizoriaus reikalavimu.
 • Suvažiavimas šaukiamas išsiunčiant kvietimus su darbotvarke, vieta, data, ir laiku  kiekvienam nariui registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu, su patvirtinimu apie įteikimą, likus iki suvažiavimo ne mažiau kaip 15 (penkiolika) dienų.
 • Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Konfederacijos narių atstovų. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Šio straipsnio 19.1., 19.8. punktuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių Konfederacijos narių atstovų balsų. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi Konfederacijos narių atstovai. Kiekvienas nario atstovas suvažiavime turi vieną balsą.
 • Jei suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių atstovų skaičiaus. Tokiu atveju suvažiavimas šaukiamas išsiunčiant kvietimus su darbotvarke, vieta, data, ir laiku  kiekvienam nariui registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu, su patvirtinimu apie įteikimą, likus iki suvažiavimo ne mažiau kaip 15 (penkiolika) dienų.
 • Kolegialus valdymo organas – Taryba. Tarybą sudaro 4 (keturi) nariai. Prekybos kooperatinėms bendrovėms (vartotojų kooperatyvams) atstovaujantis Konfederacijos narys, žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (žemės ūkio kooperatyvams) atstovaujantys Konfederacijos nariai, kredito unijoms atstovaujantis Konfederacijos narys turi teisę Taryboje turėti savo atstovą.
 • Tarybos nariai iš savo tarpo renka Tarybos pirmininką. Tarybos pirmininkas rotacijos principu renkamas vienerių metų laikotarpiui.


Tarybos funkcijos ir įgaliojimai:

 • vykdo suvažiavimo pavedimus;
 • tvirtina direktoriaus darbo reglamentą, rengia Konfederacijos veiklos programą;
 • priima sprendimus, susijusius su Konfederacijos tikslais;
 • priima naujus Konfederacijos narius ir sprendimus dėl narių išstojimo ar pašalinimo iš Konfederacijos;
 • sprendžia Konfederacijos turto, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus;
 • skiria Konfederacijos vienasmenį valdymo organą – direktorių bei nustato direktoriaus atlyginimą, darbo sutartį su direktoriumi pasirašo Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas kitas Tarybos narys;
 • tvirtina Konfederacijos biudžetą;
 • svarsto Konfederacijos narių ir direktoriaus keliamus klausimus;
 • nustato narių atstovavimo kvotas suvažiavime;
 • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
 • sprendžia kitus Konfederacijos veikloje kylančius klausimus, priskirtinus Tarybos kompetencijai.


 • Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų dalyvaujančių Tarybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, Tarybos pirmininko balsas yra sprendžiamasis.
 • Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.


Tarybos pirmininko funkcijos ir įgaliojimai:

 • reprezentuoja Konfederaciją aukščiausiame lygyje valstybinėse, valdžios ir tarptautinėse organizacijose;
 • organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja posėdžiams;
 • teikia direktoriaus kandidatūrą Tarybai;
 • atlieka kitas  Tarybos pavestas funkcijas;


Vienasmenis valdymo organas - direktorius:

 • atidaro sąskaitas kredito įstaigose, jam suteiktų teisių ribose, disponuoja Konfederacijos turtu ir lėšomis;
 • kartu su buhalteriu pasirašo finansinius dokumentus;
 • suderinęs su Tarybos pirmininku, priima ir atleidžia samdomus darbuotojus;
 • veikia Konfederacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, sudaro  sandorius Konfederacijos vardu;
 • pateikia Tarybai Konfederacijos metinę veiklos ataskaitą, įskaitant finansinę atskaitomybę, biudžetą bei programų projektus;
 • ne rečiau kaip kartą metuose atsiskaito Tarybai už savo veiklą bei teikia pasiūlymus Konfederacijos veiklos tobulinimo klausimais, organizuoja administracijos darbą ir įgyvendina Tarybos sprendimus;
 • vykdo kitas teisės aktais ir šiais įstatais vienasmeniam valdymo organui priskirtas funkcijas.

PENKTASIS SKIRSNIS. KONFEDERACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 • Lėšos ir pajamos naudojamos Konfederacijos tikslams įgyvendinti.
 • Direktorius per 4 (keturis) mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam suvažiavimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
 • Konfederacijos veiklos kontrolę vykdo suvažiavimo 4 (keturių) metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. KONFEDERACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 • Kai Konfederacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 • Visa informacija, įskaitant Konfederacijos organų sprendimai ir pranešimai, privalo būti raštiški ir laikomi tinkamai įteiktais, jeigu jie siunčiami faksu (su patvirtinimu apie gavimą iš kitos pusės/šalies), registruotu laišku ar kurjeriniu paštu, el. paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai narių nurodytais adresais. Taip pat, su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Konfederacijos buveinėje.
 • Dokumentų ir kitos informacijos apie Konfederacijos veiklą pateikimo nariams tvarka atskiru dokumentu tvirtinama Tarybos sprendimu.
 • Konfederacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

SEPTINTASIS SKIRSNIS. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 • Sprendimą steigti Konfederacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Konfederacijos Taryba, vadovaudamasi teisės aktais.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 • Konfederacijos įstatai keičiami suvažiavimo sprendimu.

DEVINTASIS SKIRSNIS. BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 • Konfederacijos buveinė keičiama suvažiavimo sprendimu.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS. KONFEDERACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 • Jeigu Konfederacijoje liko mažiau negu 3 (trys) nariai, per 30 (trisdešimt) dienų apie tokį narių sumažėjimą Konfederacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
 • Konfederacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.


Įstatai pasirašyti 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

Steigimo sutartimi įgaliotas asmuo(vardas, pavardė)            (parašas)