Lietuvos kooperatyvų konfederacija

2014 m. birželio 20 d. įsteigta Lietuvos kooperatyvų konfederacija ir Seime pasirašyta steigimo sutartis. Sutartį pasirašė Kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos pirmininkas Robertas Miliauskas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkė Jūratė Dovydėnienė, Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos valdybos narys Alvydas Vizbickas. Keturi steigėjai: kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga (Lietkoopsąjunga), asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU), Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija (LŽŪKA) ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ savo vadovų parašais sutvirtina naują etapą Lietuvos kooperacijos istorijoje.

TIKSLAI:

 1. plėtoti kooperatyvų (kooperatinių bendrovių) ir kredito unijų veiklą Lietuvoje
 2. siekti glaudaus bendradarbiavimo tarp Konfederacijos narių
 3. deleguotais klausimais atstovauti nariams santykiuose su valstybės institucijomis, visuomeninėmis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis.

ĮGYVENDINDAMA ŠIUOS TIKSLUS, KONFEDERACIJA:

 1. sprendžia klausimus, susijusius su kooperacijos plėtra šalyje, bei siekia jų pozityvaus sprendimo;
 2. vadovaujantis geranoriškumo ir tarpusavio supratimo principais, atstovauja ir gina savo narių teises ir bendrus teisėtus interesus su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 3. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybinėms institucijoms dėl kooperacijos įstatymo, verslo vystymo politikos ir su tuo susietų teisės aktų priėmimu ar tobulinimu;
 4. informuoja Konfederacijos narius apie ruošiamų direktyvų, įstatymų, poįstatyminių ir kitų teisės aktų ir jų pakeitimų projektus kooperacijos ir kitais verslo politikos klausimais;
 5. siekia prekybos kooperatinių bendrovių (vartotojų kooperatyvų), žemės ūkio kooperatinių bendrovių (žemės ūkio kooperatyvų), kredito unijų ir kitų kooperatyvų glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo;
 6. formuoja ir įgyvendina priemones, kurios skatintų ekonominį bendradarbiavimą tarp narių;
 7. formuoja palankią visuomenės nuomonę apie Konfederacijos ir jos narių veiklą, puoselėja kooperacijos principus ir vertybes;
 8. palaiko ryšius su spauda, radiju, televizija, kitomis informacijos skleidimo priemonėmis Konfederacijos veiklai ir tikslams įgyvendinti;
 9. rengia seminarus, konferencijas, mokymus, ruošia informacinius biuletenius, reklaminius prospektus, katalogus, kitus leidinius Konfederacijos ir jos narių veiklos klausimais;
 10. atstovauja Konfederacijai Tarptautinėse kooperacijos organizacijose ir palaiko glaudžius ryšius su jų nariais, skleidžia kitų šalių patirtį kooperatyvų, kredito unijų veiklos klausimais;
 11. teikia nariams informaciją apie organizuojamas parodas, muges, verslo misijas ir kontaktų muges, konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius Lietuvoje ir užsienyje. Informuoja apie Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansuojamus projektus