Istorija

Kooperacija – darbo, veiklos organizavimo forma, kai tam tikras skaičius žmonių, organizacijų kartu dalyvauja dirbdami vieną arba kelis darbus arba užsiimdami bendra veikla, veikdami kartu.

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) – įstatymų nustatyta tvarka fizinių ir (arba) juridinių asmenų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti. Jos nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką bei naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su šia bendrove ir aktyviai dalyvauja kooperatinės bendrovės valdyme.

Kooperacijos raidą Lietuvoje lemia per ilgą laiką susiklosčiusios ūkininkavimo ir bendravimo tradicijos, ūkių būklė ir jos kaita.

 • Kooperacijos pradžia. Baigiantis feodalizmo epochai, pirmiausiai atsirado gamybiniai kooperatyvai, kurie namuose dirbusius amatininkus ir samdomus darbininkus sujungė į gamybinius kolektyvus, turinčius bendras gamybos priemones.
 • Ročdeilio miesto (Šiaurės Anglija) 28 flanelės audėjai 1844 m. įsteigė krautuvę ir pavadino „Ročdeilio teisingųjų bendrove“, tai davė pradžią pasaulio kooperacijos raidai.
 • Lietuvoje pirmasis vartotojų kooperatyvas buvo įregistruotas 1869 m. kovo 21 d. Vilniuje – narių lėšomis pagrįstas prekybinis susivienijimas.
 • 1871 metais pradedami steigti vartotojų, kredito, žemės ūkio produkcijos perdirbimo kooperatyvai. Atsiranda Kėdainių, Raseinių, Suvalkų ir kitos žemės ūkio produkciją superkančios ir parduodančios draugijos.
 • Lietuvos dvarininkai 1899 m. buvo įkūrę sviesto gamybos bendrovę „Biruta“, XX a. pradžioje steigti pienines pradėjo ūkininkai.
 • Aktyviau Lietuvoje bendrovės ėmė steigtis po 1905 metų.
 • 1914 metais Lietuvoje veikė apie 150 prekybos kooperatyvų, 254 kredito kooperatyvai ir 23 kooperatinės pieninės.
 • Kooperatinis judėjimas sparčiau ėmė plėtotis 1919 m. Pirmoji po karo 1919 metais įsisteigė Pakaunės kooperacijos bendrovių sąjunga.1919 – 1928 metais įregistruojami 884 prekybos, 624 kredito ir 516 pieno perdirbimo kooperatyvai, o 1936 m. pradžioje Lietuvoje buvo 1270 kooperatyvų.
 • 1923 metais Kaune įvyko steigėjų biuro susirinkimas, kuris įkūrė Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungą, pasivadinusią „Lietūkiu“. Šios sąjungos pagrindu buvo įsteigta Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga (dabar esanti Lietkoopsąjunga).
 • Atgavus Nepriklausomybę, Lietkoopsąjungos iniciatyva 1993 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Kooperacijos (1995 m. pertvarkytas į Kooperatinių bendrovių-kooperatyvų) įstatymą, kuris įtvirtino kooperatyvų teisinį statusą.
 • Šiuo metu Lietuvoje kooperacija sėkmingai vystoma žemės ūkio, finansų ir prekybos sektoriuose. Vyraujančiuose sektoriuose įsteigta apie 500 kooperatyvų.